Stoðþjónusta og sérkennsla

Stoðþjónusta Stekkjaskóla byggir á þverfaglegu samstarfi í árgangateymum skólans. Teymin eru skipuð umsjónarkennurum, stuðningsfulltrúum ásamt fagaðilum úr stoðþjónustu; sérkennara, þroskaþjálfa, uppeldisfræðingi, atferlisþjálfa og/eða náms og starfsráðgjafa eftir því hvað við á. Árgangateymunum er falið að mæta þörfum nemendahópsins þar sem sjónum er beint að þjónustuþörf nemendanna en ekki greiningum, þ.e. formleg greining er ekki forsenda þjónustu. Árgangateymunum er ætlað að skapa menningu sem virðir og fagnar margbreytileikanum. Þau kortleggja, skipuleggja og framkvæma nám og kennslu fyrir allan nemendahópinn og koma til móts við stuðningsþarfir hvers og eins nemanda. Árgangateymin eru misfjölmenn, allt eftir þörfum nemendahópsins fyrir þjónustu og/eða stuðning. Lagt er upp með að mest öll þjónusta við nemendur geti farið fram á nemendasvæði árgangsins.

Deildarstjóri stoðþjónustu fer fyrir þróun stoðþjónustu skólans og er næsti yfirmaður þeirra sem sinna stoðþjónustu í skólanum. Hann hefur yfirsýn yfir nemendur skólans sem njóta stoðþjónustu og úthlutar stoðþjónustutímum vegna þessara nemenda í samráði við stjórnendur og kennara. Í hverjum árgangi eru einn eða fleiri stuðningsfulltrúar og fer fjöldi þeirra eftir stærð árgangs og þjónustuþörf.

Sérkennarar Stekkjaskóla sjá um kennslu nemenda með íslensku sem annað tungumál.  Markmið kennslu nemenda með annað móðurmál er að styðja þá til þátttöku í hinu nýju samfélagi, auðga það og styrkja svo þau megi verða fullgildir þátttakendur í íslensku samfélagi. Jafnframt þarf að styðja við móðurmál og menningu hvers barns því þar er grunnurinn sem byggt er á.

Lagðar eru fyrir ýmsar skimanir, einkum í tengslum við lestur, bæði fyrir árganga og einstaklinga. Tilgangur þeirra er að greina vanda nemenda snemma og vísa þeim áfram til frekari greiningar ef þess þarf. Stoðþjónustan er í samstarfi við ýmsar stofnanir og sérfræðinga utan skólans sem deildarstjóri stoðþjónustu skólans stýrir.